Thomas H. Eliot Floor Plans

ThomasĀ Eliot House Lower Level

Thomas-Eliot-Lower-Level-page-001

Thomas Eliot House First Floor

Thomas-Eliot-First-Floor-page-001

ThomasĀ Eliot House Second Floor

Thomas-Eliot-Second-Floor-page-001

Thomas Eliot House Third Floor

Thomas-Eliot-Third-Floor-page-001

Thomas Eliot B Basement

Thomas Eliot B Basement Altered-page-001

Thomas B Eliot Lower Level

Thomas Eliot B Lower Level Altered-page-001

Thomas B Eliot First Floor

Thomas Eliot B First Floor Altered2-page-001

Thomas Eliot B Second Floor

Thomas Eliot B Second Floor Altered-page-001

Thomas Eliot B Third Floor

Thomas Eliot B Third Floor Altered-page-001

Thomas Eliot B Fourth Floor

Thomas Eliot B Fourth Floor Altered2-page-001